Barierkii firmy SOLMET

Opracowany przez nasz zespół wzór sztachety balkonowej jest konsekwencją doskonalenia produkcji.

Barierka balkonowa & Barierka na schody          wykonane na bazie:
  • sztachetek metalowych
  • profili zamkniętych
  • ze stali nierdzewnej


Zapytaj o produkt

DODATKOWE INFORMACJE | Pokaż

Barierki,  Balustrady, Poręcze


Produkujemy barierki balkonowe na bazie sztachetek metalowych z ozdobnym grotem. Sztachety mogą mieć kształt prosty lub wygięty w łuk. Długość i wysokość barierki balkonowej dostosowujemy do potrzeb Klienta. Proponujemy barierki o wysokości 1,10m , rozstaw sztachet 6cm. Groty sztachetek zabezpieczamy profilem zamkniętym fi 10mm.

Wykonujemy również barierki z profili zamkniętych  wg wzorów zaprojektowanych indywidualnie na życzenie Klienta

Nasze wyroby mogą być malowane lub cynkowane.

 

Balustrady ze stali nierdzewnej

Materiał: Stal Nierdzewna,

wykończenie: poler lub satyna

Słupek wykonany z rury ø 50 lub ø 38.

Mocowie słupka na stopie  lub od czoła schodów

Wykonujemy pomiary
uzgadniamy wzór
termin wykonania
cenę
proponujemy montaż i transport


Bezpieczna balustrada– przepisy budowlane

 

Przepisy dotyczące konstruowania balustrad ustalił w drodze rozporządzenia Minister Infrastruktury 12 kwietnia 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie to szczegółowo określa warunki techniczne budynków dopuszczonych do użytku
a zawarty w nim dział VII warunki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.Obowiązek montowania balustrad.
Według wymienionego powyżej rozporządzenia, balustrady powinny być zamontowane przy schodach lub podjazdach, wtedy, gdy ich wysokość przekracza 50 centymetrów. Ponadto w budynkach użyteczności publicznej balustrady oraz poręcze powinny być zamontowane tak, by można z nich było korzystać z obu stron klatki schodowej. Jeśli schody są szersze niż 4 metry, na środku powinna być zamontowana także balustrada lub poręcz dodatkowa. Wszystkie projektowane balustrady powinny spełniać rygorystyczne normy technologiczne i montażowe określone w Polskich Normach.

Wysokość poręczy, prześwity i otwory balustrad. Rozporządzenie określa również dopuszczalną wysokość oraz wielkość prześwitów dla domów jednorodzinnych jak i dla budynków użyteczności publicznej takich jak bloki, szkoły i przedszkola. W przypadku konstruowania balustrad w domach jednorodzinnych jej minimalna wysokość mierzona od góry poręczy powinna wynosić 90 centymetrów. Natomiast w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, ośrodkach zdrowia poręcz powinna mieć co najmniej 110 cm wysokości, a maksymalny prześwit pomiędzy poszczególnymi szczebelkami balustrady nie może być większy niż 12 centymetrów. W domach jednorodzinnych przepisy nie regulują maksymalnej szerokości pomiędzy poszczególnymi szczebelkami. Jeśli z balustrad mają korzystać osoby niepełnosprawne powinny być one zamocowane po obu stronach schodów lub podjazdów na wysokości 75 i 90 centymetrów.

Bezpieczeństwo. W miejscach, w których mają przebywać dzieci takich jak szkolne korytarze balustrady powinny być skonstruowane tak, by uniemożliwiały dzieciom wspinanie oraz zsuwanie się po nich. Poręcze przy schodach i pochylniach według przepisów, muszą być zamocowane w odległości minimum 5 centymetrów od ściany, do której zostały zamocowane. Ponadto powinny być one o 30 centymetrów przedłużone na początku i na końcu i zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie. Nie mogą one mieć ostrych kantów czy niebezpiecznych wykończeń. Powinny one chronić wszystkie osoby, które je użytkują przed wypadnięciem.


Natomiast
balustrady całoszklane powinny być skonstruowane ze szkła, hartowanego klejonego min. o grubości 17,52 mm (ESG/ VSG 884), które w przypadku rozbicia pękają na małe, nieostre kawałki, które nikogo nie poranią. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przy konstruowaniu należy trzymać się ściśle norm
i przepisów prawa budowlanego
.

Balustrady w prawie budowlanym.       

 

Konstrukcje i konieczność stosowania balustrad i poręczy podlega pewnym wymaganiom stawianym przez prawo budowlane.

Obowiązującym aktem prawnym regulującym te kwestie jest  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Poniżej zamieszczam fragmenty dotyczące balustrad i poręczy.

§ 296.

1. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.


2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek określony w ust. 1 uważa się za spełniony również wówczas, gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m, nie mające balustrad, są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia, do którego prowadzą, co najmniej po 0,5 m.


3. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią.

 

§ 298.

1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, określone w Polskich Normach, oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.


2.Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli:

 Rodzaj budynków (przeznaczenie użytkowe)

 Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy (m)

 Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady (m)

 Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych

 0,9

 nie reguluje się

Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej

 1,1

 0,12

 Inne budynki

1,1

 0,2

 

3. W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.


4. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.


5. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.


6. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m.


7. Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części Balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m.

Wszystkie prawa zastrzeżone Solmet